1 stepin hipertenzija


Nutricionizam Sažetak Različite dijete predstavljanju različite modele prehrane, tako je u ovom radu cilj prikazati važnost redukcije unosa soli kao prihvatljivog modela koji bi trebao biti prvi korak u prevenciji hipertenzije.

  • Da li hipertenzija trčanje
  • Novi lijekovi u terapiji hipertenzije | Request PDF
  • Najpopularniji lijek za hipertenziju
  • Kako poboljšati uspješnost liječenja hipertenzije? - unknown-days.com

Prevelik unos soli sa sobom nosi i posljedice kao što su hipertenzija i kardiovaskularne bolesti, koje su postale globalni javnozdravstveni problem te vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i Republici Hrvatskoj. U cilju prevencije 1 stepin hipertenzija razvijen je i poseban plan prehrane, DASH, koji se temelji na prehrani bogatoj voćem i povrćem, a naglasak stavlja na redukciju unosa soli i zasićenih masti.

1 stepin hipertenzija

Provedena je svjetska studija u 7 zemaljatakođer i u Republici Hrvatskoj. Studije su pokušale dobiti informacije o unosu soli, svijesti i stavovi-ma ljudi kad je riječ o unosu soli i posljedicama koje nosi.

1 stepin hipertenzija

Pokazalo se da je unos soli mnogo veći od preporukaa razumijevanje i svijest o važnosti redukcije vrlo niska. Bitnu ulogu u edukaciji i informiranju stanovništva, uz liječnikemoraju svakako imati nutricionisti. Sažetak engleski Different diets present different models of nourishment, so in this paper was the aim to show the importance of reducing salt intake as ans acceptable model that should be the first step in the prevention of hypertension.

Literatura Sažetak Hipertenzija ili, bolje rečeno, posljedice arterijske hipertenzije među najvećim su javnozdravstvenim problemima modernog svijeta. Kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne bolesti te bubrežna bolest najvažnije su posljedice hipertenzije i uzrok su značajnog morbiditeta i mortaliteta i u razvijenim zemljama i u onima u razvoju. Iako postoje dokazi da se uspješnim liječenjem hipertenzije značajno smanjuje rizik od komplikacija i istodobno raspolažemo vrlo dobrim lijekovima, uspjeh liječenja hipertenzije je daleko od željenoga.

Excessive salt intake carries with it consequences such as 1 stepin hipertenzija and cardiovascular diseases, which have become a global public health problem and a leading cause of death in the world, and in Croatia. In order to prevent hypertension was developed a special diet plan, DASH, which is based on a diet rich in fruits and vegetables, the emphasis is on reducing intake of salt and saturated fat.

A worldwide study was conducted in seven countries, also in Croatia. Studies have attempted to obtain information on salt intake, awareness and attitudes of people when it comes to salt intake and the consequences that it carries.

  • Upala pluća hipertenzije
  • Lijek za hipertenziju i noliprel

It was shown that salt intake is much higher than recommendations, understanding and awareness of the importance of reduction is very low. An important role in education and informing the population, along with doctors, nutritionists must certainly have.

1 stepin hipertenzija

Ključne riječi.