Hipertenzija bubrežne dijalize, HIPERTENZIJA U BOLESNIKA NA DIJALIZI


  1. Što svatko treba znati o bubrežnim bolestima Doc.
  2. Na temelju više studija, 50 do 60 posto bolesnika na hemodijalizi do 85 posto u nekim izvještajima i gotovo 30 posto bolesnika na peritonealnoj dijalizi imaju arterijsku hipertenziju.
  3. Служащие и конкуренты называли Нуматаку акута саме - смертоносной акулой.
  4. И прошептал чуть насмешливо: - Llamo un medico.

Mnogo značanija je povezanost arterijske hipertenzije kao vodećeg uzroka kronične bubrežne bolesti. Ove vrijednosti su arbitrarne hipertenzija bubrežne dijalize postavljene na temelju velikih kliničkih randomiziranih studija u kojim je dokazano da je terapijom postignuto sniženje AT-a povezano sa sniženjem kardiovaskularnog rizika.

Prema visini arterijskog tlaka, AH se kategorizira u tri stupnja vidi tablicu. Posebno za naglasiti je činjenica da i unutar kategorije normalnog tlaka postoji podjela na optimalni, normalni i visoko normalni tlak vidi tablicu.

Kronična bubrežna bolest

Relativni rizik od konačnog zatajenja bubrega bio je 17 puta veći u grupi s najvišom hipertenzijom stupanj 3 u odnosu na osobe s optimalnim tlakom, u grupi s hipertenzijom stupnja 2 rizik od zatajenja bubrega je 10 puta veći, a uz hipertenziju stupnja 1 rizik je bio veći 8 puta. Povećan relativni rizik prisutan je i uz visoko normalan 4 puta i normalan krvni tlak 2 puta. Studija je utvrdila da je hipertenzija nezavisan čimbenik rizika za nastanak konačnog zatajenja bubrega.

Prevalencija arterijske hipertenzije u općoj populaciji je visoka. Ciljne vrijednosti AT kao i izbor terapije bazira se na temelju veličine proteinurije i stupnju bubrežne insuficijencije.

Sve o dijalizi

Faktori koji utječu na visoku prevalenciju arterijske hipertenzije u osoba sa kroničnom bubrežnom bolesti su višestruki. Naime, jedan od najznačanijih uzroka je retencija natrija i posljedična ekspanzija ekstracelularnog volumena sa ili bez klinički vidljivih edema. Generalizirana, pa čak i regionalna bubrežna ishemija uslijed ožiljavanja bubrežnog parenhima kao i povećana aktivnost simpatičkog živčanog sustava djeluju kao snažni stimulans za sekreciju renina, odnosno povišenu aktivnost renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava RAAS.

Hipertenzija može biti uzrok hipertenzivna nefrosklerozaali i dodatni faktor u razvoju KBB-a. Sekundarni hiperparatireoidizam povećava intracelularnu koncentraciju kalcija što doprinosi vazokonstrikciji glatkih mišićnih stanica, a smanjena sinteza dušičnog oksida u sklopu uremije doprinosi smanjenoj endotelno-posredovanoj vazodilataciji.

Povišenje hematokrita zbog primjene lijekova za stimuliranje eritropoeze također može doprinijeti hipertenziji. To se ogleda u smjernicama za liječenje hipertenzije koje upućuju na potrebu mjerenja albuminurije i serumskog kreatinina za prepoznavanje dodatnog rizika vidi tablicu.

Recommended publications

Dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika sa konačnim zatajenjem bubrega na liječenju hemodijalizom HD još je kompliciranije i malo je randomiziranih kliničkih studija koje daju jasne podatke o tomu kada i kako mjeriti AT u ovih bolesnika, ciljnim vrijednostima tlaka i općenito ishodima. Postoje čvrsti dokazi da kućno mjerenje tlaka KMT točnije odražava prosječne vrijednosti AT u interdijaliznom razdoblju u odnosu na pre-dijalizne vrijednosti AT.

Velike promjene inter- i intradijaliznog balansa natrija i tekućine kao i često pridružene komplikacije u vidu kardiomiopatije utječu na veliku varijabilnost AT. Sve skupine antihipertenziva osim diuretika se mogu koristiti u bolesnika na HD-i, a doze se moraju prilagoditi prema hemodinamskoj stabilnosti bolesnika i dijalizibilnosti samog lijeka. Lijekovi koji interferiraju sa homeostatskim mehanizmima za prilagođavanje na hipertenzija bubrežne dijalize depleciju se trebaju izbjegavati kako bi se smanjio rizik hipertenzija bubrežne dijalize tijekom hemodijalize.

Sniženje AT je jedna od najvažnijih mjera liječenje hipertenzije opredjeljenje usporavanje progresije renalne bolesti i smanjenje ukupnog KV rizika.

Literatura U. Renal Data Systems. Amsterdam, Academic Medical Centre, Hrvatski registar nadomještanja bubrežne funkcije Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju: www.

Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Blood pressure predicts risk of developing end-stage renal disease in men and women. EH-UH istraživačke skupine.

Looking for the full-text?

Arterial hypertension in Croatia. Results of EH-UH study. Acta Med Croatica. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Macroalbuminuria is a better risk marker than low estimated GFR to identify individuals at risk for accelerated GFR loss in population screening.

  • Kronična bubrežna bolest / Dijaliza / Centri A-Z - unknown-days.com
  • Bubrežna bolest smatra sekroničnom kada traje duže od tri mjeseca.

Blood pressure management in patients with chronic kidney disease: an appraisal and summary of existing guidelines. Acta Clin Belg. Effect of lowering blood pressure on cardiovascular events and mortality in patients on dialysis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Arterijska hipertenzija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Lancet ; — Long-term effects hipertenzija bubrežne dijalize aldosterone blockade in resistant hypertension associated with chronic kidney disease. J Hum Hypertens ; —6. Blood pressure in chronic kidney disease stage 5D-report from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes controversies conference.

Kidney Int ;—